لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
زبان Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
فارسی Fences.2016.Official.Trailer #1   gmuosavi
زمانبندی و ترجمه از قاسم موسوی || gmuosavi.ir